Договір публічної оферти

Цей Договір, в якому одна сторона СТ „Міські інформаційні системи” в особі генерального директора Біди Сергія Григоровича, який діє на підставі Статуту та є платником податку на прибуток на загальних підставах і платник податку на додану вартість (надалі Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг. Під час замовлення та оплати Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

 • факт реєстрації Замовника на вебсайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на вебсайті Виконавця e-kolosok.org;
 • оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках вебсайту Виконавця e-kolosok.org;
 • письмове (у т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті e-kolosok.org.
  Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не може користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
„Договір публічної оферти” – публічний договір, зразок якого розміщений на вебсайті e-kolosok.org.
„Акцепт” – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
„Послуги” – Послуга або декілька Послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі вебсайту e-kolosok.org.
„Замовник” – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала вебсайт e-kolosok.org та акцептувала даний Договір.
„Виконавець” – юридична особа, що надає послуги у відповідному розділі вебсайту e-kolosok.org та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.
„Замовлення” – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.
Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • надати Замовнику Послуги належної якості;
 • об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на вебсайті e-kolosok.org.

Виконавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
Замовник зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
 • ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

Замовник має право:

 • оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці вебсайту e-kolosok.org;
 • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
 • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці вебсайту e-kolosok.org за допомогою платіжної системи натисканням кнопки „Купити” або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним у розділі контактів вебсайту e-kolosok.org.
Строк оброблення Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. Якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк оброблення Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці вебсайту e-kolosok.org. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.
Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору в Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці вебсайту e-kolosok.org в доларах США, сплачується Замовником в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого Національним банком України на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.

Оплата Послуг здійснюється шляхом:

 • перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на вебсайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа);
 • моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця;
 • оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів;
 • замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші).

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ- ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.
Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці вебсайту e-kolosok.org. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору Реквізити Виконавця або на сторінці вебсайту e-kolosok.org.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
Усі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
Якщо відповідну суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого конфлікту відповідно до чинного в Україні законодавства.
Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та/або настання форс-мажорних обставин).

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.
Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження, і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.
Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.
Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах і платник податку на додану вартість.
Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та оброблення власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, у тому числі отримання інформації про замовлення та оброблення інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність вебсайту http://e-kolosok.org. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність вебсайту http://e-kolosok.org, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.
Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.
Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь- якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.
Виконавець самостійно відповідно до вимог та виконання чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на вебсайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО „Міські інформаційні системи”
Юридична адреса: вул. Генерала Чупринки, 5, Львів, 79013
Поштова адреса: 79016, м. Львів, а/с 5662.
Тел./факс 236-70-10, тел. 236-70-09,
e-mail: kolosoklvivua@gmail.com  
e-kolosok.org
р/р 26008053828924, МФО-325321, у ПАТ КБ „ПриватБанк”
ЄДРПОУ 30995124, ІПН 309951213049, Св. № 17859255

ЗАВАНТАЖИТИ ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

0